Forretningsbetingelser – Amager Advokater ApS

Overordnet
Forretningsbetingelserne samt de advokatetiske regler og retsplejelovens regler gælder for alle opgaver Amager Advokater ApS påtager sig, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Hvidvaskloven
Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne for hvidvaskloven, hvilket blandt andet betyder, at vi skal indhente identitetsoplysninger fra klienterne og opbevare disse.

Aftalebrev
Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi som udgangspunkt et aftalebrev til kunden. I brevet oplyser vi hvilket arbejde der er aftalt vi skal udføre, honorarsatserne for den pågældende opgave og så vidt det er muligt et samlet skøn for honoraret af hele opgaven.

Klientmidler
Amager Advokater ApS har samleklientbankkonti i Jyske Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i dette institut.

En lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, du eller din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge som indskyderne har stående i banken, ud over 100.000 €. Hvis du eller din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Udlæg
Normalt bedes om forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis retsafgifter, tinglysningsafgifter mv. Forudbetalingen er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed.

Honorar og timesatser
Honoraret afregnes som udgangspunkt efter den tid, der er nødvendig, rimelig og forsvarlig at bruge på en sag. Se mere herom under menupunktet priser.

Ansvar og forsikringsdækning
Amager Advokater har en lovpligtig ansvarsforsikring i ADIS A/S. Ansvarsforsikringen dækker virksomheden som advokat, uanset hvor den udøves.

Forsikringens maksimum er kr. 2.500.000. Der er dog mulighed for konkret at forhøje dækningen, hvis du som klient ønsker, at Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen skal påtage sig et større ansvar.

Amager Advokater ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab som eksempelvis driftstab, mistet fortjeneste og goodwill. Hos Amager Advokater ApS stilles alle garantier over for vores klienter i henhold til de krav, der følger af Advokatsamfundets vedtægter.

Medlem af Advokatsamfundet mm.
Amager Advokater ApS er medlem af Advokatsamfundet, og advokater er beskikkede af det danske Justitsministerium. Læs mere på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Amager Advokater ApS er ligeledes medlem af Danske advokater.

Aftaleklausuler og klager
Amager Advokater ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Amager Advokater ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet. kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Amager Advokater ApS og/eller utilfredshed med en af Amager Advokater ApS’ adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Kontorfælleseskab
Amager Advokater ApS har cvr.nr. 41484594 og er i kontorfællesskab (Amager Advokater) med Advokaterne Mølck & Larsen I/S, cvr.nr. 78716215.