Forretningsbetingelser – Amager Advokater I/S, CVR nr. 78 71 62 15

Overordnet
Forretningsbetingelserne samt de advokatetiske regler og retsplejelovens regler gælder for alle opgaver Advokatfirmaet Anders Larsen & Mette Bozard Larsen I/S påtager sig, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Hvidvaskloven
Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne for hvidvaskloven, hvilket blandt andet betyder, at vi skal indhente identitetsoplysninger fra klienterne og opbevare disse.

Aftalebrev
Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi som udgangspunkt et aftalebrev til kunden. I brevet oplyser vi hvilket arbejde der er aftalt vi skal udføre, honorarsatserne for den pågældende opgave og så vidt det er muligt et samlet skøn for honoraret af hele opgaven.

Klientmidler
Advokatfirmaet Anders Larsen & Mette Bozard Larsen I/S har samleklientbankkonti i Danske Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i dette institut.

En lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, du eller din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge som indskyderne har stående i banken, ud over 100.000 €. Hvis du eller din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Udlæg
Normalt bedes om forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis retsafgifter, tinglysningsafgifter mv. Forudbetalingen er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed.

Honorar og timesatser
Honoraret afregnes som udgangspunkt efter den tid, der er nødvendig, rimelig og forsvarlig at bruge på en sag. Se mere herom under menupunktet priser.

Ansvar og forsikringsdækning
Advokatfirmaet Anders Larsen & Mette Bozard Larsen I/S har en lovpligtig ansvarsforsikring i Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker virksomheden som advokat, uanset hvor den udøves.

Forsikringens maksimum er kr. 5.000.000. Der er dog mulighed for konkret at forhøje dækningen, hvis du som klient ønsker, at Advokatfirmaet Anders Larsen & Mette Bozard Larsen I/S skal påtage sig et større ansvar.

Advokatfirmaet Anders Larsen & Mette Bozard Larsen I/S er ikke ansvarlig for indirekte tab som eksempelvis driftstab, mistet fortjeneste og goodwill. Hos Advokatfirmaet Anders Larsen & Mette Bozard Larsen I/S stilles alle garantier over for vores klienter i henhold til de krav, der følger af Advokatsamfundets vedtægter.

Medlem af Advokatsamfundet mm.
Advokatfirmaet Anders Larsen & Mette Bozard Larsen I/S er medlem af Advokatsamfundet, og advokater er beskikkede af det danske Justitsministerium. Læs mere på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet Anders Larsen & Mette Bozard Larsen I/S er ligeledes medlem af Danske advokater, Danske Familieretsadvokater og Danske Arveretsadvokater.